Se fiskene i Granvinselva “live”

Se fiskene i Granvinselva “live”

TIPS ANDRE

I 2017 ble det startet opp et videoovervåkingsprosjekt i Granvinsvassdraget der hovedmålet var å overvåke innsiget av laks og sjøørret. Sikten i vannet i Granvinselva er så tilfredsstillende at man kan se fisk som beveger seg i elven. Kameraene ligger omlag 100 meter fra tidevannspåvirket del av elva, og fanger derfor potensielt opp tilnærmet all fisk i bestandene.

Se video under

Undersøkelsen i 2017 viste av dagens bestandssituasjon, både for laks og sjøørret, tyder ikke på en unormalt lav produksjon i vassdraget eller lav sjøoverlevelse for de yngste individene. Granvinsvassdraget er arealmessig lite i nasjonal målestokk, og bestandstallene avviker i dag ikke mye fra det en ser i andre vassdrag som overvåkes. Fangststatistikken fra 70- og 80-tallet viser at Granvinsvassdraget var blant de beste sjøørretvassdragene i Norge, på tross av at produksjonsområdene for ungfisk kun er ca. 200 000 m².

Granvin Fiskarlag

Granvin Fiskarlag er eit lag for alle fiske- og friluftsinteresserte i bygda, skipa i 1865.
Vi ynskjer å betra tilgangen til fiske for folk flest og tilbyr faglege og sosiale aktivitetar for laget sine medlemmer. Laget sitt mål er å knyta fiskarar og andre interesserte saman i arbeidet for anadrom- og ferskvassfisk i Granvin.

Granvin Fiskarlag er eit lag for alle aldersgrupper i bygda og er særleg oppteken av å få fleire yngre medlemmer. Styret vedtok i fjor difor å gi alle komfirmantar eit års medlemskap i gåve. Som medlem har du ei rekkje fordeler som t.d. inntil 20 % rabatt på alt fiskeutstyr kjøpt i sportsbutikkane på Voss, gratis deltaking på flugebittar- og kastekurs, m.m.
De ser deg gjerne som medlem.

Granvin Fiskarlag

Telefon: 951 75 308
  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG